سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید توانا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین فتحیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تبخیر تعرق معرف مصرف آب توسط پوشش گیاهی بوده و آگاهی از میزان کمی آن در مطالعات منابع آب -ضروری است همچنین تعیین دقیق این کمیت وتوانایی در پیش بینی آن سرمایه ارزشمندی برای مدیران منابع آبکشور است زیرا اطلاعات مربوطه در برنامه ریزی توسعه کشت، وضع قوانین مصرف آب، مطالعات اقلیم شناسی و هیدرولوژیکی مفید می باشد.با توجه به تغییرپذیری مکانی و زمانی متغیرهای اقلیمی بخصوص تبخیر تعرق پتانسیل، -به دلیل پراکنش نامناسب ایستگاه های هواشناسی امکان بررسی دقیق این کمیت در سطح منطقه نمی باشد. بنابراین ضروری است مقادیر فوق از حالت نقطه ای به منطقه ای تعمیم داده شود برای این منظور روشهای متعددی از جملهروش های آمار کلاسیک، رگرسیونی و میانگین حسابی وجود دارد که از دقت مناسبی برخوردار نمی باشند لذا در اینتحقیق از روش های زمین آماری و درون یابی تیسن برای این منظور استفاده شد. در این بررسی از ۹۳ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، کلیماتولوژی و تبخیرسنجی موجود در سطح استان خوزستان استفاده شد و تبخیر تعرق -پتانسیل در دو مقیاس حداکثر و سالانه به دو روش پنمن مانتیث فائو و بلانی کریدل محاسبه گردید. سپس از میان روش های زمین آماری موجود روش کریگینگ، کوکریگینگ و عکس مجذور فاصله و بر اساس لایه پوشش نقطه ایاطلاعات مکانی ایستگاه ها پهنه بندی تبخیر تعرق مرجع با روش تیسن انجام گردید