سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قنبری – دانشیار دانشگاه تربیت معلم – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی عمران – تهرا
امیر بدخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم – دانشکده مهندسی – گروه م
احسان بدخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا – دانشکده مهندسی – گروه م

چکیده:

مدول تغییر شکل پذیری که هم رفتار الاستیک و هم رفتار پلاستیک توده سنگ را شامل میشود، به صورت نسبت تنش به کرنش ناشی از آن تعریف میشود. در سنگ بر خلاف خاک و بتن، وجود درز و ترکها نقش مهمی در تعیین آن دارد که تعیین این پارامتر را دشوارتر میسازد و بههمین دلیل اندازه نمونههای آزمایش باید به درستی انتخاب شود که معرف توده سنگ و درز و ترکهای آن باشد. در این مقاله روشهای مختلفآزمایشگاهی، صحرایی و تجربی در تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ جمع آوری شده است. بعد از آشنایی با روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ، مزایا و معایب کلیه روشها آورده شده است و همچنین محدودیتهای این روشها در داخل کشور بیان شده است. سپساین روشها بایکدیگر مقایسه شده و نتیجه را از جنبههای گوناگون (مانند دقیق بودن آزمایش، حجم آزمایش، هزینه، دشواری اجرا و غیره) ارائه شده است.