سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید امیرشقاقی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی وضعیت سمپاشی رایج و مقایسه آن با روشهای سمپاشی الکترواستاتیکی و میکرونر در باغ سیب مرسوم با فواصل درختان ۶ ×۶ متر و باغ سیب پاکوتاه با فواصل درختان ۴×۳متر در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در طی دو سال در شهرستان ارومیه اجرا شد. نتایج حاصل نشان داد که از نظریکنواختی تعداد و پوشش قطرات در پشت برگها، سمپاش الکترواستاتیک از دو سمپاش دیگر به نحو مطلوبی بهتربود. توزیع غیریکنواخت و قطرات درشت و غیر یکسان در سمپاش لانسدار در پشت و روی برگها مشهود بود. از نقطه نظر میزان محلول مصرفی در هکتار، نتایج تجزیه واریانس مرکب در هر دو باغ سیب مرسوم و پاکوتاه در سطح %۱ و اثرات متقابل در سطح ۵% معنی دار بودند و نتایج مقایسه میانگینها نشان داد در باغ مرسوم، سمپاش های میکرونر با۱۳۳/۳لیتر در هکتار و الکترواستاتیکی با۱۵۶/۹لیتر در هکتار و نوع لانسدار با۱۶۲۹/۵لیتر در هکتاربودند، همچنین در باغ پاکوتاه، سمپاش میکرونر با۱۹۵/۸لیتر در هکتار، سمپاش الکترواستاتیکی با۱۷۷/۷لیتردر هکتار و سمپاش لانسدار با۴۱۲/۴لیتر در هکتار بودند. مزیت عمده در سمپاش میکرونر، ایجاد ذرات ریز و کاملا یکنواخت و در سمپاش الکترواستاتیکی، پوشش کامل پشت و سطح برگ درختان بود