سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – دانشگاه پیام نور
راضیه فنایی – دانشگاه پیام نور

چکیده:

ارزیابی منابع آب شامل تهیه بیلان هیدروکلیماتولوژی بیلان آب زیرزمینی آبخوان ها و همچنین بیلان عمومی آب می باشد و از نتایج آن می توان درتوسعه بهره برداری از منابع آب و همچنین حجم ذخایر آب دریک محدوده مطالعاتی استفاده کرد این پژوهش برمبنای دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است دشت مهیار شمالی طی دوره آماری مورد مطالعه با افت آبهای زیرزمینی مواجه بوده است طی دوره آماری مورد مطالعه بخش کشاورزی بیشترین مقدار مصرف را به خود اختصاص داده است براین اساس از آمار برداشت تغذیه عمق سطح آب و تراز سطح ایستابی ۱۴ چاه مشاهده ای درمحدوده آبخوان دشت مهیار شمالی طی دوره آماری ۸۵-۷۵ استفاده شده است نتایج پژوهش حاکی از آن است که درطول دوره مورد مطالعه به ۱۳۴/۸۵ میلیون مترمکعب تغذیه به آبخوان درحالیکه ۱۴۲/۵۵ میلیون مترمکعب برداشت از آن به صورت پذیرفته و حجم ذخیره آبخوان ۷/۷۰ میلیون مترمکعب افت داشته است.