سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا امانت یزدی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

مخازن و انبارهای ذخیره سازی فرآوردههای نفتی یکی از منابع مهم تولید آلودگی هوا هستند. لذااین مطالعه، با هدف شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی آلودگی هوا در انبار مرکز شرکت پخش فرآوردههای نفتی یزد به انجام رسید. در این مطالعه از روش FTA جهت شناسایی ریسکهای زیست محیطی و از روش E-FMEA جهتارزیابی ریسکها استفاده شد.
نتایج این ارزیابی نشان میدهد مهمترین علل ایجاد آلودگی هوا در انبار نفت یزد، تبخیر عملیاتی و تنفسیبا PRN 063 و ۰۸۳ ، تبخیر عملیاتی فرآورده در قسمت سکوهای بارگیری با ۳۶۰RPN و آب بند نبودن اتصالات با ۱۸۰PRN در قسمت خطوط انتقال است. پس از شناسایی و ارزیابی ریسک زیست محیطی آلودگی هوا، با استفاده ار نرم افزار GIS اقدام به پهنه بندی آلودگی هوا و تهیه نقشه خطر آلودگی هوا بر روی سایت انبار نفت گردید. نتایج این پهنه بندی نشان میدهد بیشترین میزان آلودگی هوا NMTHC در قسمت مخازن و بیشترین SO2 در ضلع جنوب شرقی انبار است. همچنین به منظور حذف، کنترل، پیشگیری و کاهش ریسکهای زیست محیطی و خطرات احتمالی، بر اساس مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ریسک،راهکارهای مدیریت ریسک برای انبار نفت شهید صدوقی یزد از قبیل اجرای طرح کهاب پیشنهادگردید. بدیهی است مدیریت، سازمان دهی، هدایت و کنترل فعالیت ها به منظور کاهش ریسکهای زیست محیطی، از نتایج عمده این مطالعه میباشد.