سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم نقی پور زاده ماهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
کاظم جعفری نعیمی – استادیار بخش ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه با توجه به اهمیت مبارزه با علف های هرز، روش های مختلفی برای کنترل این گیاهان ارائه شده است. قابلیت رشد علف های هرز در مکان های مختلف و عدم کارایی روش های مکانیزه متداول برای کنترل این گونه گیاهان، منجر به اراوه ی روش کنترل هیدرودینامیک و ارزیابی آن در این مطالعه شد. در این راستا آزمایش برش علف هرز با جت آب انجام شد و زمان برش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای مستقل، شامل قطر ساقه در دو سطح (بزرگتر و کوچکتر از ۵ میلیمتر)، فاصله پاشش در سه سطح ( ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ سانتیمتر) و نگهدارنده گیاه در دو نوع (تیغه و صفحه) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر قطر ساقه و فاصله پاشش بر زمان برش، در سطح ۱% معنی دار است. در دو تیمار قطر، با افزایش قطر ساقه زمان برش به صورت خطی افزایش می یابد. به طوری که این رابطه برای قطره های کوچکتر با ضریب تعیین ۸۸ درصد و در قطرهای بزرگتر با ضریب تعیین ۹۶ درصد بدست آمد. همچنین با افزایش فاصله پاشش، زمان برش به صورت خطی با ضریب تعیین ۹۸ درصد کاهش می یابد. در این ازمایشات کمترین زمان برش در فاصله پاشش ۳۰ سانتیمتر و رد ساقه های کوچکتر اتفاق افتاد.