سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حدادطهرانی – کارشناس ارشدزمین شناسی مهندسی ،شرکت مهندسان مشاور ره آور
عباس گرامی – دکتری زمین شناسی ، مدیر مطالعات تونل ، شرکت مهندسان مشاور ره آور
مریم ابهری – دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده:

پروژه تونل گاران در موقعیت عمومی غرب استان کردستان و شرق شهرستان مریوان بطول ۱۹۶۰ متر و سطح مقطع ۹۶ متر مربع در مرحله مطالعات اجرایی قرار دارد. هدف از اجرای این پروژه ، کوتاه تر شدن مسیر سنندج – مریوان و حذف گردنه گاران است .واحدهای سنگی مسیر این تونل شامل سنگهای دگرگونی از قبیل فیلیت و شیستها به همراه متاولکانیکها است . در این تحقیق ابتدا توده های سنگی موجود در طول تونل به روشهای RMR بینیاوسکی ۱۹۸۹ Q بارتون ۱۹۷۴ وGSI هوک و دیگران ۱۹۹۵ ) طبقه بندی شده و ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگها با استفاده از مقادیر بدست آمده برآورد شده است . در ادامه سیستم نگهدارنده مناسب برای تونل مذکور با قطر دهانه ۱۲ متر و مقطع نعل اسبی با استفاده از روشهای پیشنهادی تخمین زده شده و در نهایت پایداری تونل مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است .