سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
ساره رفیعی راد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سیامک یزدانی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

پنبه که به حق طلای سفید نامگذاری شده یکی از گیاهان صنعتی و استراتژیک محسوب می شود بهترین ارقام خارجی پنبه که در شرایط اقلیمی کشور توانسته اند صفات برتری از خود نشاندهند همزمان در شبکه آزماشات ایستگاهی و ناحیه ای همزمان مورد مقایسه با ارقام تجارتی قرارمیگیرند تا درصورت برتری نسبت به ارقام مذکور به منظور جایگزینی و یا برای دورگ گیری ها استفاده گردد این بررسی در قالب طرح بلوکهای کاملتصادفی با چهار تکرار درکرتهای ۵۲/۸ مترمربعی برروی هشت رقم خارجی درمقایسه با ارقام تجارتی ورامین و ساحل به عنوان شاهد و درمرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل مغان انجام شد دراین طرح صفا ت درصد سبز زودرسی و وزن بیست غوزه و صفت میزان عملکرد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. این طرح در دو سال اجرا گردید نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین عملکرد تیمارها دردوسال ازطریق آزمون دانکن نشان داد که ارقام Nazily-84 ، ۴۳۲۰۰ و Gukorva به ترتیب با متوسط عملکرد کل ۳۴۶۹ و ۳۴۱۹ و ۳۴۰۹ بیشترین میزان عملکرد وش را به خود اختصاص داد و نسبت به ارقام تجارتی منطقه یعنی مهر و ورامین برتری خوبی نشان دادند.