سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
یوسف آقایف – آکادمی علوم جمهوری آذربایجان
علیرضا اصغری میرک – مربی آموزشی دانشگاه پیام نور مشگین شهر

چکیده:

پنبه که به حق طلای سفید نامگذاری شده یکی از گیاهان صنعتی و استراتژیک محسوب می شود. بهترین ارقام خارجی پنبه که در شرائط اقلیمی کشور توانسته اند صفات برتری از خود نشان دهند همزمان در شبکه آزمایشات ایستگاهی و ناحیه ای همزمان مورد مقایسه با ارقام تجارتی قرار می گیرند تا در صورت برتری نسبت به ارقام مذکور به منظور جایگزینی و یا برای دورگ گیری ها استفاده گردد. این بررسی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در کرتهای ۵۲/۸ مترمربعی بر روی هشت رقم خارجی در مقایسه با ارقام تجارتی ورامین و ساحل به عنوان شاهد و در مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل (مغان) انجام شد. در این طرح صفات درصد سبز، زودرسی و وزن بیست غوزه و صفت میزان عملکرد مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. این طرح در دو سال اجراء گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین عملکرد تیمارها در دو سال از طریق آزمون دانکن نشان داد که ارقام Gukorva 43200 و ،Nazily-84 به ترتیب با متوسط عملکرد کل ۳۴۶۹ ، ۳۴۱۹ و ۳۴۰۹ بیشترین میزان عملکرد وش را به خود اختصاص داد و نسبت به ارقام تجارتی منطقه یعنی مهر و ورامین برتری خوبی نشان دادند