سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داریوش پورسراجیان – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی امام جوادع یزد
مهسا دارابی بروجنی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی
مژگان سلطانی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی

چکیده:

هدف ازمطالعه حاضر ارزیابی و رتبه بندی معیارهای موفقیت سیستم مدیریت دانش درپارکهای علم و فناوری به عنوان اولین قدم درپیاده سازی فرایند مدیریت دانش درپارکهای علم و فناوری استدریک پارک علم و فناوری هدف اصلی افزایش ثروت درجامعه ازطریق توسعه نواوری مبتنی بردانش و رقابت سازنده میان موسسات دانش محور می باشد بنابراین فرایند مدیریت و توسعه دانش به عنوان ابزاری مهم درخلق توسعه و به اشتراک گذاری دانش و پیونددادن دانش و فناوری به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای مورد توجه ارزیابی و پایش درپارک ها درنظرگرفته می شود دراین راستا ۲۷ عامل فرعی درقالب پنج عامل اصلی عوامل انسانی فناوری اطلاعات استراتژیهای رهبری مدیریت فرایندها و ساختار دانش فرهنگ سازمانی که همان معیارهای موثربرموفقیت سیستم مدیریت دانش دریک پارک علم و فناوری می باشند براساس مطالعات مرتبط این عوامل شناسایی شده است و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظرات خبرگان رتبه بندی شده است.