سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی ثریایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
حامد مولانی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محمد مولانی اقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی

چکیده:

در تئوری و عمل مدیریت معاصر، دانش به عنوان مهم ترین دارایی سازمان در نظر گرفته می شود. از این رو مدیریت دانش نقشی بسیار کلیدی در موفقیت هر سازمان ایفا می کند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولوی تبندیفرآیندهای اجرای مدیریت دانش انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی است و داده ها با استفاده از پرسش نامه که بر اساس مدل مفهومی، طراحی و در اختیار خبرگان(اساتید رشته ی مدیریت در دانشگاه های استانمازندران) قرار گرفته، گردآوری شده است. عوامل مورد بررسی تحت عنوان پنج شاخص اکتساب و جذب دانش، خلق و توسعه دانش، کدبندی دانش، ذخیره و نگهداری دانش و توزیع،تسهیم و انتقال دانش و گزینه های مربوط به آن ها مشخص گردید هاند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیکFUZZY – AHP حاکی از آناست که مهم ترین شاخص ها در اجرای مدیریت دانش در سازمان به ترتیب اولویت عبارتند از: ذخیره و نگهداری دانش، خلق و توسعه دانش، توزیع،تسهیم و انتقال دانش، اکتساب و جذب دانش و نهایتا کدبندی دانش و هم چنین مشخص گردید که مهم ترین گزینه ها در اجرای فرآیندهای دانش به ترتیب انگیزش و سیستم پاداش دهی، خریداری دانش جدید، میزان شرکت در انجمن ها و دوره های آموزشی و همکاری با دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و ایجاد فرصت مطالعاتی می باشد