سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمهرداد قاضی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نسیم طبرسا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این تحقیق با عنوان ارزیابی و رتبه بندی صنایع آب معدنی بااستفاده ازAHPفازی وVIKOR و با اهداف ارزیابی علمی صنعت آب معدنی مناسب برای تصمیم گیری، ایجاد الگویی برای ارزیابی علمی، شناسایی معیارهای تصمیم واولویت آنها و رتبه بندی شرکتها از بهترین به بدترین بر اساس معیارهای این پژوهشتلاش میکند تا معیارهای مهمی را ارائه کند که روی انتخاب بهترین شرکتهای آب معدنی در شهرستان آمل تاثیر میگذارد. همچنین وزن هر معیار را برای انتخاب بهترین شرکت آب معدنی بررسی میکند. برای این کار نظریات متخصصان بوسیله پرسشنامه جمع آوری شد سپس وزن معیارها با استفاده از متدFuzzy AHPکه از جمله روشهای وزن دهی منطقی و از پرکاربردترین تکنیکها درMCDMمیباشد، تحلیل شد. وزنهای نهایی به کمک اجماع کل روشهای وزن دهی مشخص شدند. کیفیت آب مهمترین نقش را در میان همه معیارها بازی میکند. مهمترین معیارهای مربوط به انتخاب آب معدنی برتر را جمعآوری کردیم که میتوانند به این صورت لیست شوند: خوانا و جذاب بودن نام، طراحی بطری، برچسب جذاب، کیفیت آب، کیفیت بطری، کیفیت بسته بندی و ماشین آلات، قیمت، فروش، تبلیغات، توزیع، حمل و نقل و نگهداری. در این تحقیق ۵ شرکت آب معدنی: پرسم، پلور، دماوند، سولار و نوا به عنوان مطالعه موردی انتخاب شدند و با توجه به وزن های بدست آمده از متدAHPفازی و به کار گیری متدVIKOR رتبه بندی نهایی شرکتهای مورد مطالعه صورت پذیرفت و نتیجه زیر حاصل گردید: ۱٫ شرکت دماوند ۲٫ شرکت پلور ۳٫ شرکت نوا ۴٫ شرکت پرسم ۵٫ شرکت سولار