سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود سیدجوان – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایر
حبیب رجبی مشهدی – دانشیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
مجتبی روحانی – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،

چکیده:

درمحیط رقابتی جدید، عدم قطعیت از پیش بینی شرایط بهره برداری آینده و بهره برداری سیستم قدرت آن هم نزدیک به قیود امنیتی نیازی را برای یک رویکرد جدید از ارزیابی امنیتonlineفراهم کرده است. این مقاله الگوریتم جدیدی برمبنای رشد و هرس زنی مورد استفاده در شبکه عصبی تابعپایه ای شعاعی ۱ را برای ارزیابی امنیت استاتیکی و رتبه بندی سریع پیش آمدها ۲ پیشنهاد می دهد. نرون های لایه مخفی بوسیله الگوریتم پیشنهادی انتخاب می شوند که دارای مزیت انتخاب خودکار بهترین مرکز و شعاع می باشد . سادگی،سرعت و دقت این الگوریتم نسبت به روش های پیچیدهموجود ارزیابی امنیت هوشمند سیستم قدرت مزیت اصلی این نوع الگوریتم می باشد. برای رتبه بندی شدت پیش آمدها از دو شاخص عملکرد ۳ که به ترتیب شاخص عملکرد ولتاژو شاخص عملکرد توان انتقالی می باشد استفاده شده است .به منظور کاهش بعد ورودی شبکه عصبی با استفاده ازتکنیک انتخاب مشخصه ۴ مناسب ترین مشخصه ها تعیین و به کمک آن به دقت بالایی از تخمین خواهیم رسید . روش پیشنهادی برای ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرتIEEE 14 باسه مورد آزمایش قرار گرفته است.