سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید قریان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
نصرت ا… امانیان – استادیار دانشگاه یزد
مسعود زینی – هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

پیش بینی عمقچاله فرسایش پایین دست سرریز پرتابی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و توسعه آنها به نمونه واقعی صورت میگیرد این تحقیقات نشان دادکه عمق چاله فرسایش به پارامترهای مختلفی از قبیل دبی واحد عرض ارتفاع ریزش جریان عمق پایاب اندازه ذرات بستر زاویه برخورد جت ورودی به حوضچه و درمواردی به شعاع جام پرتابی بستگی دارد محققین با استفاده از مدل های آزمایشگاهی رابطه های گوناگونی را با دقت های مختلف برای پیش بینی حداکثر عمق چاله فرسایش پایین دست سرریز پرتابی ارایه نمودها ند دراین مقاله ۴۲ رابطه جمع آوری شده از نظر عدم وابستگی به سیستم های واحد اندازه گیری همگنی ابعادی و تشابه فرودی مورد بررسی قرارگرفته و دریک دسته بندی جامع به مقایسه و ارزیابی کیفی و کمی آنها پرداخته شده است.