سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود گلابچی – استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران
شوکا دولتشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهر

چکیده:

باتوجه به قرارگیری کشور ایران در کمربند زلزلهخیز آلپ- هیمالیا و قدمت ابنیه این سرزمین و نیز، عدم اطمینان از رفتارآنها در برابر زلزله، درنظرگرفتن اصولی به منظور مقاومسازی و حفظ نقش فرهنگی این بناها، جزء لاینفک مهندسی ایران میباشد. ازاینرو، در این مقاله سعی میشود با درنظرگرفتن مقررات ملی و بینالمللی، پژوهشی درزمینه عوامل ایجاد فرسودگی در بناهای تاریخی، روشهای بهسازی لرزهای ابنیه، اجزا، ویژگی و ضعفهای سازههای بنایی، روشهای مستندسازی و آزمایشهای آسیبشناسی ابنیه تاریخی، مدلسازی و تحلیل رابطه بین هندسه بنا و مکانیک مصالح بکار رفته و اصول آنالیز سازههای بنایی ارائه شود و درنهایت، تحلیلی از میزان کارایی روشهای نوین بهسازی لرزهای روی آثار بنایی- تاریخی، مطرح گردد.