سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیما قدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آز
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا ناطق – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آز

چکیده:

به منظور ارزیابی و تعیین بهترین تیمارهای پرایمینگ بر روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه ختمی آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. آزمایش در قالب آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. نمک های مختلف ( هیدروپرایم، کلرور سدیم، کلرور پتاسیم، نیترات کلیسم و نیترات پتاسیم) و سه زمان ( ۴ و ۸ و ۱۲ ساعت) و تیمار شاهد، تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. تجزیه واریانس مشاهدات مشخص نمود اثرات نمک، مدت زمان پرایمینگ و برهمکنش نوع نمک در مدت زمان پرایمینگ بر روی تمامی صفات اثر کاملا معنی دری داشته است. همچینین مشخص شد که همبستگی بین درصد و سرعت جوانه زنی با تمامی صفات بجزء روز تا ۹۰ درصد سبز شدن مثبت و معنی دارو با صفت ذکر شده منفی و معنی دار بود که نشان دهنده این است که با افزایش طول ریشه چه ، ساقه چه و گیاهچه ، قدرت بذر و وزن خشک گیاهچه و کاهش روز تا ۹۰ درصد سبز شدن، سرعت و درصد سبز شدن افزایش می یابد و باعث استقرار سریعتر گیاه ختمی خبازی می شود. از بین نمک های مورد مطالعه نیترات کلیسم و نیترات پتاسیم نسبت به سایر نمک ها بیشترین تاثیر را بر درصد، سرعت و قدرت جوانه زنی داشته اند بنابراین از این تیمارها می توان در شرایط نامساعد محیطی برای یکنواختی و افزایش سطح سبز گیاه ختمی خبازی استفاده نمود.