سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین رضائیان – دانشگاه علم و صنعت ایران
بهنام صادقی –

چکیده:

روشهای معمولی تخمین فازور مانند تبدیل فوریه گسسته قادر به تخمین فازور درشرایط دینامیک نیستند تحت شرایط دینامیک دامنه و زاویه فاز فازور ثابت نبوده و این ویژگی بایستی دراندازه گیری ها مدنظر قرارگیرد دراین مقاله یکی ازروشهای معرفی شده برای تخمین فازور دینامیک درشرایط نوسانات توان مورد بررسی دقیق قرارگرفته است همچنین بهدلیل اینکه درپاسخ بدست آمده برای زاویه فاز این الگوریتم مقداری خطا وجود دارد روشی برای جبران این مقدار خطا معرفی شده است الگوریتم معرفی شده دراین مقاله فازور را بصورت یک یاچندجمله ای تیلورحول بازه های زمانی کوچک تقریب می زند این امر باعث می شود که بتوان فازور را بطور تقریبا دقیقی تخمین زد.