سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان
فرشاد سوری – کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
مجتبی بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالو

چکیده:

هدف مقاله حاضر، ارزیابی و تحلیل کیفیت محیط در بافتهای فرسوده شهر کاشان میباشد و با توجه به اینکه برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت محیط بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نمیباشد، در این پژوهش به بررسی از دیدگاه ساکنین این بافتها پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی استفاده شده – است همچنین جامعه آماری مورد مطالعه، ساکنین بافتهای فرسوده شهر کاشان میباشند که با استفاده از روش کوکران ۰۸۱ نمونه انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است که برای قضاوتی صحیح از ۰۵ مولفه در سه بعد کالبدی زیست محیطی، اجتماعی فرهنگی و عملکردی ساختاری استفاده شده است که مولفه های موردنظر، از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتههای حاصل از پرسشنامه نشان میدهد که میزان رضایت ساکنان این بافتها در سطح متوسط به پایین میباشد، بدین صورت که رضایت آنها از ابعاد کالبدی زیست محیطی در سطح متوسط و در دو بعد دیگر میزان رضایتمندی در سطح متوسط به پایین قرار دارد. در واقع نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمونها عدم رابطه معنادار را نشان میدهد