سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه
شهرام مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه

چکیده:

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری نقشی مهم در ساماندهی فضایی – مکانی ، شهرها ایفا می کند و ارزیابی چگونگی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مهم تر از آن می باشد . شهر پلدختر از لحاظ حجم جمعیت، در شمار شهرهای کوچک و کم جمعیت استان شناخته می شود. هدف از این مقاله تشریح انواع کاربریها در سطح شهر پلدختر با توجه به مکان قرار گیری آنها و شناسایی کمبودهای این شهر از نظر کاربری های مورد نیاز و بررسی وسعت، سرانه، و پراکندگی هر یک از آنها و نهایتاً ارائه راهکارههای برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی – تحلیلی بوده که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد و نتایج با استفاده از نرم افزارArc GISتحلیل شد، نتایج نشان می دهد که در شرایط موجود ۱۳۸۵ ) مساحت کاربری های دایر شهر برابر با ۱۲۱۵۹۲۸ مترمربع بوده است که با توجه به رشد جمعیت در افق طرح ۱۳۹۵ به حدود ۴۴۴۰۷ نفر و همچنین با توجه به سرانه ها و استانداردها حدود ۳۸۷۶۷۳۱ متر مربع پیشنهاد می شود که با ) کمبودی در حدود ۲۶۶۰۸۰۳ مترمربع مواجه است. لذا توجه به ایجاد تسهیلات و استقرار منطقی کاربری ه ا با تاکی د بر شاخصها و استانداردها، تخصیص فضاهای مورد نیاز و توزیع فضایی – مکانی مناسب آن، جهت رفع کمبودهای آتی شهر با استفاده از نیروهای متخصصشهری باید در اولویت برنامه ریزیها قرار گیرد.