سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا شریفی – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د
حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

با طراحی یک محدودساز ابررسانائی در سیستم توزیع می توان مقدار جریان خطا را به سه تا پنج برابر جریان نامی تجهیزات محدود کرد و لذا ضرورتی برای افزایش مقادیر نامی کلیدهای قدرت و فیوزها وجود نخواهد داشت . در سالهای اخیر با ساخت سیمهای ابررسانای چند رشت ه از نوع ، نیوبیوم-تیتانیوم MgB و ۲ BSCCO ،YBCO که دارای دمای بحرانی بالاتری هستند، تحقیق و مطالعه در مورد کاربرد آنها به عنوان محدودساز جریان توسعه یافته است. با تولید صنعتی سیمهای نسل دوم ابررسانا موسوم به پوشش دارCoated )(Conductorدر سال ۲۰۰۸ امید به تحول شگرف در زمینه ابررسانایی چند برابر شده است . اما بررسی خصوصیتهای الکتریکی، مغناطیسی و حرارتی انواع محدودسازهای ابررسانایی شامل مقاومتی، القایی، پل دیودی و مرکب نیازمند یک مدل تحلیلی قابل قبول برای انجام شبیه سازیهای لازم وتحلیل عملکرد محدودساز با توجه به تغییر پارامترهای طراحی است. در این مقاله با تمرکز بر محدودساز ابررسانایی نوع القایی مدلسازیهای لازم برای بررسی ویژگیهای رفتاری محدودساز انجام شده و با توجه به اینکه تغ ییر پارامترهای محدودساز از جمله ابعاد و مشخصات قسمتهای الکتریکی ومغناطیسی می تواند نحوه محدودسازی را متاثر سازد، تلاشمی شود این تغییرات بررسی و دلایل مربوطه به تفصیل بیان شود