سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان
شهرام مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان

چکیده:

طرحهای هادی شهری تبلور فضایی برنامهریزی شهری هستند که به منظور هدایت توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای کوچک یا روستاهایی که توان تبدیل شدن به شهر را دارند، تهیه میشوند. در واقع وجود این طرحها، صحه گذاشتن بر لزوم کنترل محدوده، برنامهریزی کاربریها و تعیین جهات توسعه شهر است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی طرح هادی شهر گرمدره میباشد که جهت نیل به این هدف ابتدا با استفاده از استانداردهای موجود و از روشهای کمی در زمینه ن کاربری اراضی به تعیین میزان کمبود در هریک از کاربریها پرداخته سپس با استفاده از مدل استراتژیکSWOTنقاط قوت و ضعف (عوامل درونی سیستم) و فرصت و تهدید (عوامل بیرونی سیستم) در رابطه با کاربری های شهر گرمدره مشخص شدهاند. یافتههای بدست آمده نشاندهنده کمبود سرانه در رابطه با کاربریهای آموزشی، اداری – انتظامی، فرهنگی – مذهبی، درمانی – بهداشتی، تأسیسات و تجهیزات و شبکه معابر میباشند. اما در رابطه با کاربریهای مسکونی، صنعتی، ورزشی، انبار و حمل و نقل و فضای سبز نه تنها کمبودی وجود ندارد بلکه با مازاد سرانه نیز مواجه هستیم. مهمترین نقطه قوت در ارزیابی کاربری اراضی، نوساز بودن بیشتر ابنیه و زیرساختهای موجود در شهر گرمدره و مهمترین نقطه ضعف نیز در رابطه با کاربری اراضی در این شهر عدم توزیع فضایی مناسب خدمات و زیرساختهای شهری میباشد.