سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه شاهکوهی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان
شهرام مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

چکیده:

کیفیت زندگی از جمله مسائل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت و روز به روز بر مطالعات در این زمینه افزوده شده و این مهم به دلیل اهمیت روز افزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. کیفیت زندگی در شهرهای مرزی و به خصوص مرزهای ساحلی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک تا حدودی متفاوت از سایر شهرهاست و از سوی دیگر پرداختن به کیفیت زندگی یکی از مولفه های توسعه پایدارشهری می باشد، در پی چنین ضرورتی نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از ابعاد ذهنی به بررسی کیفت زندگی در شهر بندرترکمن بپردازد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان شهر بندر ترکمن می باشند که با استفاده از فرمول کوکران ۱۷۰ نمونه انتخاب شده اند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. همچنین پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است که برای قضاوتی صحیح از ۱۹ مولفه در سه گروه مولفه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی – زیست محیطی استفاده شده است که مولفه های موردنظر، از طریق نرم افزارSPSSموردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پرسشنامه برای بیشتر مولفه ها معناداری کمتر از ۹۵ % را نشان می دهد، در واقع بیشتر ساکنان شهر بندر ترکمن از کیفیت زندگی خود رضایت کمی دارند