سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین احدی نیا – کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
علی علی مددی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک پردیس قم دانشگاه تهران
اقدس فتاحی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه کاشان

چکیده:

برای دستیابی به ساختار مطلوب تأمین منابع درآمدی شهرداری ها، بررسی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری های کلان شهرها می تواند به عنوان راهنما و الگوی مناسبی برای اصلاح و تدوین ساختار بهینه درآمدی مورد استفاده قرار گیرد. در این پروژه به ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری قم طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ پرداخته شد. فرضیه اول در خصوص رابطه بین رشد درآمد و رشد جمعیت مطرح شد که در نهایت تأیید نگردید. فرضیه دوم در خصوص رابطه بین درآمد شهرداری قم و مؤلفه های عمرانی ساخت و ساز (متشکل از سرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه یک متر بنا، تعداد پروانه های صادره، مساحت زیربنا و شاخص قیمت سالانه) مطرح شد که در نهایت فقط رابطه با شاخص قیمت سالانه تأیید گردید. فرضیه سوم در خصوص رابطه بین درآمد شهرداری و آیتم های درآمدی ناشی از ساخت و ساز (متشکل از عوارض بر پروانه، مازاد تراکم، تفکیک اراضی، بالکن و پیش آمدگی، معاملات غیر منقول، توسعه ایستگاه های آتش نشانی، حذف پارکینگ، آماده سازی، جریمه ماده صد، حق تشرف و تغییر کاربری ها) مطرح گردید که رابطه بین عوامل اول، ششم، هشتم، نهم و یازدهم در سطح اطمینان ۹۵% و بالاتر و عوامل دوم و هفتم در سطح اطمینان ۹۰% پذیرفته شد. فرضیه چهارم به بررسی معنادار بودن اختلاف بین درآمدهای پیش بینی شده و تحقق یافته در ۶ سرفصل بودجه پرداخت که نتایج حاصل، بیانگر انحراف معنی دار در ۴ سرفصل عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی و همچنین اعانات و هدایا بود. در نهایت با استفاده از پرسشنامه، عوامل مؤثر بر درآمد شهرداری به منظور دستیابی به منابع در آمدی پایدار در سه بخش جذب منابع درآمدی، توسعه فرهنگی اجتماعی و کاهش هزینه ها از دیدگاه خبرگان امر شناسایی و رتبه بندی گردید.