سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد زمانی بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
محمدرضا گلابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین شریفان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تولید گیاهان زراعی در شرایط کشت دیم به زمان وقوع بارندگی , مقدار بارش باران و ظرفیت خاک در نگهداری رطوبتبستگی دارد. در مواقع خشکسالی با تغییر شرایط محیطی، وضعیت تولید به شدت تحت تاثیر عوامل جوی قرار گرفته وموجب کاهش محصول می شود.تحقیق مورد نظر به منظور بررسی پدیده خشکسالی و روند وقوع آن در شیراز انجام شده است.به این منظور از آماربارندگی ماهیانه ایستگاه سینوپتیک شیراز برای یک دوره آماری ۵۵ ساله استفاده گردیده است.پریود های زمانی که وقوعخشکسالی در آنها مورد بررسی قرار گرفته است،شامل ۲۲ پریود می باشد که از آن جمله می توان به پریود هایماهیانه،فصلی،نه ماهه زراعی و سالیانه اشاره نمود.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در طول دوره آماری در همه پریودها،خشکسالی و ترسالی با شدت های متفاوت مشاهده شده است.ضمن اینکه در برخی از زمان ها شرایط در حد نرمال و یانزدیک آن بوده است.هر چه پریود مورد نظر طولانی تر باشد(به عنوان مثال پریود سالانه)،ضریب تغییرات بارندگی در آنکمتر می باشد.در عوض،هر چه پریود موردبررسی کوتاه تر باشد(به عنوان مثال،پریود ماهانه)ضریب تغییرات بارندگی در آنبیشتر است.بیشترین دامنه تغییرات مقادیر بارندگی در پریود سالیانه از سایر پریود ها کمتر است.