سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود اسکندری تربقان – خراسان شمالی، شیروان، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، صندوق پستی ۱۴۹
حسین حاتم زاده – اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
الیاس نیستانی –

چکیده:

مناطق معتدل سرد به دلیل دارا بودن بهارهای بلند مدتتر که برای کلزا بسیار مناسب میباشد و بستگی کامل کشت دیم به بارندگی به خصوص زمان آن، محققان را بر آن داشته است برای مناطق فوق ارقامی را معرفی و اصلاح نمایند. بنابراین به منظور دستیابی ارقامی از کلزا با عملکرد بالا در شرایط دیم برای مناطق سرد معتدل، تعداد ۲۰ رقم کلزا در قالب آزمایشی با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم اجرا گردید. هر رقم در ۵ ردیف ۴ متری با فاصله ۳۰ سانتیمتر کشت گردید. در طول فصل رشد و بعد از برداشت یازده صفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بین ارقام از لحاظ تمامی صفات ارزیابی % شده به جز تعداد بذر در غلاف اختلاف معنیداری در سطح احتمال ۱ وجود داشت. میانگین صفات نشان داد ارقام با عملکرد بالا از تعداد روز تا رسیدن کمتری برخوردارند یعنی ارقامی که دوره رسیدگی کوتاه تری داشته باشند، میتوانند از عملکرد بالاتری بهرهمند شوند. به منظور مشخص نمودن صفات موثر بر عملکرد دانه، تجزیه رگرسیون به روش گام به گام برای صفت فوق به عنوان متغییر وابسته نشان داد فقط دو صفت تعداد روز تا پایان گلدهی و تعداد دانه در غلاف بر روی عملکرد دانه اثر معنیداری داشتهاند در نهایت ارقام دارای زودرسی و تعداد دانه در غلاف بالا را در برنامه های اصلاحی می توان بکار برد و از این صفات به عنوان شاخصی برای گزینش ارقام پر محصول در شرایط دیم، استفاده نمود.