سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد طبسی زاده – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد هادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
داریوش زارع – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

جستجو برای یافتن راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در خشک کردن ذرت ، منجر شکل گیری ایده استفاده از انرژی گرمایی هوای خروجی از خشک کن گردید. اگر چه در مورد بازیافت هوای خروجی تحقیقاتی انجاک شده است، اما در تحقیق حاضر، کنترل هوای باز گردش به صورت پیوسته ونه پله ای، تحت شرایط کنترل خودکار و با بهره گیری از سازو کار اندازه گیری پیوسته رطوبت محصول صورت می پذیرد.برای نیل به این هدف، یک خشک کن وعده ای بستر عمیق در مقیاس ازمایشگاهی باز سازی شد و به سازو کارهای لازم برای باز گردش هوای خروجی و کنترل خودکار آن مجهز گردید. آزمایش های تجربی تحت شرایط مختلف خشکاندن ذرت شامل ترکیب سه متغیر مستقل دبی جرمی هوای خشک کننده در سه سطح ( ۰/۱۹ و ۰/۲۶ و ۰/۳۳ kg.m-2.s-1) ، دمای خشک کننده در سه سطح ( ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس) و دو حالت باز گردش/ عدم باز گردش هوای خروجی، در سه تکرار انجام شد. اثر دبی، دما و بازگردش/ عدم بازگردش هوای خروجی بر متغیرهای وابسته شامل انرژی مصرفی و زمان خشک شدن با استفاده از آزمون فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. اثر دبی بر هر دو و اثر دمای هوای ورودی فقط بر زمان خشک شدن معنی دار شد(در سطح ۱%) نتایج حاکی از آن بود که بازگردش هوای خروجی تحت شرایط کنترل خودکار، زمان خشک شدن و انرژی مصرفی را به ترتیب به یمزان ۲/۱% و ۵/۸% کاهش می دهد. بیشترین زمان خشک شدن در دبی ۰/۱۹kg.m-2.s-1 ، دمای ۵۰ درجه سانتیگراد و بدون باز گردش هوای خروجی، کمترین زمان خشک شدن در دبی ۰/۳۳kg.m-2.s-1 و دمای ۷۰ درجه سانتیگراد بیشترین مصرف انرژی در دبی ۰/۱۹kg.m-2.s-1 ، دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و بدون بازگردش هوای خروجی و کمترین مصرف انرژی در دبی ۰/۲۶kg.m-2.s-1، دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و همراه باز گردش هوای خروجی مشاهده شد.