سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عباسی – ا ستادیارگروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی نوایی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا اسلامی فارسانی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق تاثیر عملیات اصلاح و بهسازی آخال با استفاده از افزودنیCaSi)بر مشخص ههای ترکیبی و کمی آ ن در فولاد مقاوم به حرارت ریختگیHH) 25Cr12Ni بررسی شد. با استفاده از میکروسکو پ نوری مجهز به سیستم آنالیز تصویری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز بهEDS مشخص ههایی نظیر ترکیب شیمیایی، شکل، اندازه، توزیع اندازه آخاله مورد ارزیابی و تحلیل کیفی و کمی قرار گرفت. نتایج نشان دادند آخال های اکسیدی حاوی کروم و آلومینیم وسولفیدی حاوی منگنز از جمله آخا لهای رایج در فولادهای ریختگی هستند. با انجام عملیات اصلاح توسط کلسیم،آخال های اکسیدی چند وجهی و جامد به آخال کروی اکسی-سولفیدی حاوی ترکیبات کلسیم-آلومینات و سولفیدکلسیم تبدیل م یشوند. این آخا لها چون در شرایط فولادسازی و قبل از انجماد فلز مذاب به صورت مذاب هستند، یهشکل کروی در قطعه ظاهر م یشوند. همچنین این عملیات سبب حذف آخال های درشت و خوش های و توزیع یکنواخ تتر و کاهش اندازه متوسط آنها م یشود.