سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید تیره عیدوزهی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدخاش
حبیب الله سالارزهی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تحولات اخیر دردنیای کسب وکار و نظریات بهبود و بهینه نمودن منابع سازمان ها شرکت ها را ناگزیر نموده است تا به رویکردهای نوین مدیریتی توجه داشته باشند یکی ازاین رویکردها مبحث بسیارجذابی بنام مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار است این رویکرد با مبنا قرار دادن فرایند محوری و تغییرات بنادی سعی درنتیجه گرایی شگفت آور دارد فرایندهای فروش شرکت سیمان خاش دراین تحقیق با رویکرد مهندسی مجدد مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است دراین پژوهش با استفاده از متدولوژی مهندسی مجدد داونپورت و شورت چشم انداز بیانیه ماموریت و سند ارزشی شرکت موردمطالعه قرارگرفت سپس فرایندهای کاری شرکت سیمان خاش را شناسایی گردیده و فرایندهای واحد فروش را به عنوان ویترین این شرکت برای بررسی انتخاب شد نتیجه حاصل از آزمونها و ابزار پژوهش نشان دهنده شکاف معنی دار بین وضعیت موجود و مطلوب بود برای فرضیه اصلی تحقیق اختلاف معنی داری میانگین دردو وضعیت ۲/۳۲۹۸ و مقدار P کمتر از ۰٫۰۵ بود که فرضیه اصلی تایید شد فرضیات فرعی نیز به مانند فرضیه اصلی تایید گردیدند.