سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبز
مسعود شفافی زنوزیان – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
محمدحسین خداپرست – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسا

چکیده:

مارمالاد به رب فراورده ای سنتیاست و از جوشاندن اب انار همراه با پوره میوه به و شکر تهیه می شود در این تحقیق بررسی تاثیر میوه ی به صفر درصد، ۱۰ درصد و ۲۵ درصد و ۴۰ درصد و شکر صفر درصد ، ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و ۳۰ درصد برانالیز رنگ شاخصهای a،*L*و b* مارمالاد به رب صورت پذیرفت نتایج نشان میدهد که اضافه کردن پوره میوه به باعث کاهش a*و b* و اضافه کردن شکر باعث افزایش a،*L*و b* می شود p <0/05.