سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل طالقانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه

چکیده:

این بررسی در مزراع آستان قدس رضوی مشهد به منظور تعیین تلفات ریزش به روش نمونه برداری و با پلات گذاری در مرحله برداشت کمباین در سال ۱۳۸۷ انجام شد. تلافت، قسمتی از محصول است که تولید شده ولی به طور ناخواسته از دست می رود و سودی بابت آن نصیب زارع نمی شود، و چون برای تولید آن انرژی صرف شده ولی برداشت نمی شود باعث کاهش عملکرد و کارایی انرژی تولیدی می شود. در این بررسی کل درصد ریزش در شرایط نامساعد برداشن ۴/۲۷ درصد اندازه گیری شد که ریزش انتهای کمباین با ۳/۳۸ درصد بیشترین درصد تلفات دانه را به خود اختصاص داد. در شرایط مساعد و نامساعد برداشت به ترتیب جمع کل تلفات ریزش دانه ۱۲۹ و ۴۱۸ کیلوگرم د رهکتار و جمع کل میزان تلفات انرژی تولیدی ۴۴۶۳۴۰ و ۱۴۴۶۲۸۰ بر حسب کیلو کالری د رهمتار اندازه گیری و محاسبه شد. کل انرژی تولیدی بدون اتلاف عملکرد، و کل انرژی تولید نهایی پس از کسر تلفات ریزش در دو حالت مساعد و نامساعد برداشت به ترتیب، ۶۱۱۹۷۰۸۰ و ۶۰۷۵۰۷۴۰ و ۵۹۷۵۰۸۰۰ کیلو کالری د رهکتار برآورد شد. در این تحقیق مقدار تلفات و منشا آنها د رگندم آبی بررسی شد که باید با انتخاب رقم مناسب بذر، انجام به موقع کاشت و برداشت ، بالا بردن آگاهی مدیریت و مهارت راننده کمباین در تنظیمات و سرعت مناسب برداشت ، جایگزین کمباین فرسوده و تجهیز مکانیزه با ادوات مناسب برای هر عملیات در جهت کاهش تلفات اقدام نمود.