سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری )عضو باشگاه پژوهشگران جوان(

چکیده:

در بخش تولید برق محدودیت منابع سرمایه گذاری و محیط زیست از جمله مسایل مهمی است که این فرایند را تحت تأثیرقرار میدهد . به حداقل رساندن هزینه و اثرات مخرب محیط زیست همواره مورد توجه متخصصان بوده وخواهد بود . جدیبودن مسأله حفاظت از محیط زیست و همچنین امنیت انرژی الکتریسیته موجب شده که فرآیند تولید برق توسط نیروگاه های خورشی دی مور د تأکید قرا ر گیرد . بدیهی است منابع لازم برای سرمایه گذاری، در کشور ما، مسایل زیست محیطیرا تحت الشعاع خود قرار می دهد . حال سئوال اساسی این است که آیا امکان جایگزینی نیروگاه های غیر خورشیدی بهوسیله نیروگاه های خورشیدی وجو د دا رد یا حداقل در آینده وجود خواهد داشت؟ این مقاله سعی دارد با توجه به بالا بودن هزینههای تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی در کشور و همچنین با توجه به وضعیت هزینههای تولید برق با درنظرگرفتن هزینههای اجتماعی به بررسی اقتصادی موضوع مزبور بپردازد . در این بررسی ابتدا هزینه تمام شده تولید برق به ازای هر کیلو وات ساعت در هر یک از نیروگاه های تولید برق محاسبه شده، سپس با توجه به انتشار آلایندهها و گازهایگلخانهای از نیروگاه های غیر خورشیدی و منظور نمودن هزینه های خارجی تحمیل شده، ارزیابی لازم صورت گرفته است .در نهایت مشخص شده است که در حال حاضر استفاده از برق تولید شده ا ز نیروگاه ها ی خورشیدی اقتصاد ی نمیباشد بهنظر میرسد با توجه به افزایش تقاضای برق و محدودیت منابع فسیلی و بالا بودن میزان آلودگی حاصل از این منابع، استفاده از انرژی حاصل از نیروگاه های فسیلی در آیندهای نه چندان دور، توجیه اقتصادی نداشته باشد .