سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی الهیاری – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
مریم حسنلویی – کارشناس ارشد زراعت
محسن شوکت فدایی – دانشیار اقتصادکشاورزی و عضو هیئت علمی سازمان مرکزی پیام نور

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی انگیزه های اقتصادی مهاجرت به شهرهای بزرگ در میان روستائیان شهرستان چاراویماق می باشد ودلیل انتخاب موضوع تحقیق این بود که درحال حاضر شهرستان چاراویماق به عنوان مهاجر فرست ترین شهرستان استان آذربایجان شرقی می باشد مهاجرت در میان روستائیان شهرستانچاراویماق طی چهاردهه اخیر خیلی بی رویه بوده و یک مانع جدی درمقابل توسعه کشاورزی شهرستان است جامعه آماری تحقیق ساکنین شهرستان چاراویماق و همچنین افرادی که ازین شهرستان مهاجرت کرده اند ودرحال حاضر درشهرهای بزرگ ساکن هستند بوده است دراین بررسی از روش تحقیق میدانی پیمایشی و همچنین از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شدهاست برای سنجش این موضوع ابتدا براساس مصاحبه و تست اولیه انجام گرفته پرسشنامه ای تهیه و بین نمونه آماری پخش گردید برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است که درمحاسبه فراوانی برای متغیرها و درصد فراوانی برای هریک از متغیرهای موجود درتحقیق از آمار توصیفی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی استفاده شداست و از نرم افزار sPSS استفاده شدها ست.