سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا زیاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
حسن رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علی شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

خصوصی سازی از آن دسته مقوله های استکه ازاواخر دهه ۹۰و۸۰ میلادی درایران معرفی شد و درسال ۱۳۶۸ رسما دربرنامه های دولت قرارگرفته است شهرداری ها از جمله سازمان هایی تلقی می شوند که درتوسعه و مدیریت امورشهرنشینی نقش عمده و حیاتی ایفا می کنند سابقه تاسیس شهرداری درایران بیش از نودسال قدمت دارد و تقریبا مقارن است با آغاز نهضت مشروطیت درکشور ما طرح خدمات شهری موضوعی صرفا درحوزه تفکرات دولتی بوده و خصوصی سازی آن موضوعی است که درتدوین الگوها و استراتژی های شهرداری ها خصوصا درشهرهای کوچک و متوسط نهفته است درمقاله پیش روی بعد ازمرور ادبیات مربوطه بسترهای لازم جهت خصوصی سازی درمدل مفهومی ارایه گردید و درادامه فرضیات تحقیق تعیین شده و میزان رابطه معناداری این فرضیات با خصوصی سازی خدمات شهری بیان شده و درانتها پنج بستر لازم جهت خصوصی سازی خدمات شهری به شرح ذیل اولویت بندی شد بسترهای سازمانی بسترهای قانونی، بسترهای نهادی، بسترهای اقتصادی، بسترهای عمومی