سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش شاهین – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دینا بلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
هادی بالوئی جام خانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

بطول کلی روشهای نگهداری و تعمیرات را میتوان به ۴بخش تقسیم نمود نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نگهداری وتعمیرات پیشگویانه نگهداری و تعمیرات مبتنی برشرایط نگهداری و تعمیرات متمرکز برقابلیت اطمینان مساله انتخاب سیاست مناسب تعمیرات به نوعی یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره MCDM است هدف این مقاله ارزیابی و انتخاب بهترین سیاست نگهداری و تعمیرات با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی درکارخانه آجر قپانچی اصفهان است دراین رویکرد سعی شده است تا مشکلات قبلی مربوط به روشهای وزن دهی و اولویت بندی برطرف گردد درهنگام ارایه مدل تصمیم گیری ابتدا سیاست های نگهدار یو تعمیرات قابل اجرا درکارخانه تعیین شدند و سپس با استفاده از نظرات خبرگان صنعت چهارمعیار نهایی که عبارتند از شرایط محیطی مولفه های خرابی نیازمندیهای آموزشی انعطاف پذیری جهت تصمیم گیری و قرار گیری درمدل AHP انتخاب شده اند درانتها نتایج بدست آمده نشان میدهد با توجه به شاخصهایموثر درانتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نسبت به سایر گزنیه های انتخاب اهمیت و تناسب بیشتری دارد.