سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن مومنی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا سرمدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خصوصی سازی حمل و نقل ریلی همراستا با سیاست های کلان کشور از سال ۱۳۸۴ به صورت جدی مورد استفاده قرار گرفته است. در عین حال بدلیل فقدان تجربه کافی در زمینه خصوصی سازی در صنعت ریلی اجرای این فرآیند با مشکلات زیادی همراه بوده است. در این مقاله تلاش شده است با شناسایی معیارهای موثر در انتخاب روش خصوصی سازی و بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره بهترین روش خصوصی سازی در راه آهن ایران شناسایی و انتخاب گردد. در همین رابطه از روش تحلیل سلسه مراتبی به عنوان یکی از روشهای کاربردی و شناخته شده برای تعیین بهترین گزینه در زمینه خصوصی سازی راهآهن ایران استفاده شده و مقایسه زوجی گزینه ها و شاخص ها با نظر کارشناسان و با استفاده از نرم افزار expert choice انجام شده است. کلیه گرینه ها در دو دسته خصوصی سازی با واگذاری مالکیت و بدون واگذاری مالکیت تقسیم شده اند و برای انتخاب شاخص های تصمیم گیری از روش دلفی استفاده شده است. در نهایت نتایج بدست امده از نرم افزار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و با در نظر گرفتن شرایط فعلی و سیاست های آتی بهترین روش خصوصی سازی در راه آهن ایران پیشنهاد شده است.