سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهتاب ابراهیمیان دهاقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه علوم و تحقیقات
محمد امین خادمی مال امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفو

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان، شهر اهواز، تصفیه خانه آب مناطق نفتخیز جنوب میباشد. در این صنعت توسعه فعالیت ها سبب مخاطراتی می شود که با استفاده از روش کیفیHAZOP ریسکهای مختلف تعیین و الویت بندی شده اند ، بخشهای پرخطر و نقاط حادثه خیز نیز از طریق ترکیب مدلTopsis وروش تصمیم گیری چند معیاره مورد شناسایی و رتبه بندی قرارگرفته و همچنین ریسکهای پرخطر وعوامل آسیب به محیطزیست هربخش مشخص شده است.درپایان راهکارها و پیشنهادات کاهش،کنترل و بهبود اثرات زیانبار ارائه گردیده است. بررسی نتایج نشان میدهد که مهمترین خطرات و تأثیرات بهداشت و ایمنی صنعت فوق شامل موضوعات مربوط به برق گرفتگی ،تماس با موادشیمیایی اکسیژن زدا و سروصدا میباشد که به ترتیب اولویت در بخشهای حوضچه ها، اتاق برق و ایستگاه پمپاژ بیشترین مقدارهستند. با رعایت موارد کنترلی از قبیل تأمین ایمنی در تجهیزات و محلهای نگهداری مواد، نمونه برداری در تمام فصول سال، استفاده ازکمک منعقدکننده، نصب سیستمهای هشداردهنده، استفاده از موتورهای کم صدا و نصب صدا خفهکن و آموزشهای ایمنی وحفاظتی به کارکنان در استفاده از تجهیزات و تماس با مواد می توان در جهت بهبود وکنترل این عوامل گام برداشت