سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد رضائی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
حمیدرضا صفوی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
آزاده احمدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه باتوجه به گسترش فعالیتهای صنعتی توجه بهمسائل زیست محیطی منابع اب افزایش یافته است درمیانمنابع آب موجود آبهای زیرزمینی به عنوان یک منبع مهم تامین کننده آب درنظر گرفته می شود ولی درصورت آلوده شدن آبهای زیرزمینی تشخیص و کنترل آلودگی و آلودگی زدایی از این منابع بسیار مشکل و پرهزینه می باشد لذا بایدبه طریقیمناطق آسیب پذیر را شناسایی نموده و با اتخاذ تدابیری از آلوده شدن آنها جلوگیری نمود یکی ازمتداولترین روشهایی که بهمنظور ارزیابی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار میگیرد روش دراستیک است این روش مبتنی برهفت پارامتر است که محیط هیدروژئولوژیکی را توصیف می کند حاصل این تحقیق که با استفاده ازا ین روش و برروی ابخوانهای حوضه آبریز زاینده رود انجام شده است نقشه شاخص آسیب پذیری منطقه است دراین تحقیق همچنین پارامتر تغذیه خالص به علت اینکه یکی از پارامترهای غیرذاتی و متغیر با زمان درروش دراستیک است درسه وضعیت حداقل حداکثر و متوسط درنظر گرفته شد علاوه برتهیه نقشه پهنه بندی آسیب پذیری منطقه درهر سه حالت یک آنالیز حساسیت نیز برروی پارامتر تغذیه خالص درهر سه وضعیت صورت گرفت