سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه عبدالوهابی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
یونس رومیانی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سکینه ظریف – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجویان شهید چمران اهواز انجام شده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق که از نوع مطالعات توصیفی-پیمایشی می باشد، ۳۷۴ نفر از دانشجویان رشته های تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی، فنی-مهندسی و دامپزشکی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه های انتخاغب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی است که دارای ۹۵ گویه است برای سنجش ویژگیهای کارآفرینی رد ۸ خرده مقیاس ریسکپذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلامت فکری، عملگرایی، ابهامپذیری و رویاپردازی، توسط کردنائیج و همکاران (۱۳۸۶) طراحی شده است. پایانی این ابزار در پژوهش کنونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۹۳ محاسبه شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که سطح میانگین دانشجویان این دانشگاه در نمره کارآفرینی رد سطح نسبتا مطلوبی با میانگین ۲/۸۹ قرار دارد که بالاترین میانگین آن در خرده مقیاس عملگزایی (۳/۴۴) و کمترین میانگین خرده مقیاس ابهامپذیری (۲/۲۴) بدست آمد. همچنین مشاهده شد تفاوت قابل ملاحظه ایبین دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه در روحیه کارآفرینی به طور کلی و همچنین در ویژگی های ریسک پذیری، عملگرایی، رویاپردازی وجود دارد. از بعد دیگر تنها در مولفه تحمل ابهام بین دانشجویان این دانشگاه از نظر سال تحصیلی (اول تا چهارم) تفاوت وجود داشت.