سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک عزیزخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج
قاسم توحیدلو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آیدین حمیدی – استادیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک و کیفیت بذر حاصل از گیاهان مادری سویا تحت تاثیر تنش کم ابی و تاریخ های مختلف کاشت آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی بذور رقم M7 سویا در آزمایشگاه کیفی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل تنش کم ابی اعمال شده بر گیاهان مادری با سه سطح ۵۰ (بدون تنش) و ۱۰۰ (تنش متوسط) و ۱۵۰ (تنش شدید) میلی متر تبخیر کلاس A و دو تاریخ کاشت گیاهان مادری که شامل یک خرداد و یک تیر ماه بودند. ارزیابی صفات مرفولوژی نشان داد که افزایش تنش باعث کاهش ابعاد بذر می شود و بیشترین درصد خلوص فیزیکی بذر به بذرهای حاصل از تنش متوسط×تاریخ کاشت اول تیر تعلق داشت. نتایج ازمون جوانه زنی استاندارد نشان داد د رتاریخ ماشت اول خرداد با افزایش سطوح تنش از کیفیت بذر کاسته شد. در حالت تنش شدید بذور در صفاتی همچون طول گیاهچه با ۱۵% وزن خشک گیاهچه با ۲۵% کاهش، از پایین ترین ویژگی های کیفی برخوردار بودند، این در حالی است که در تاریخ کاشت اول تیر ماه در اکثر صفات مورد ارزیابی، تنش کم ابی اثر سوء روی کیفیت به دست آمده نداشته است.