سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محدثه خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ،
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی – دانشیار گروه علوم و صنایع خمیر و کاغذ،
مصطفی رقیمی – دانشیار گروه علوم زمین شناسی
الیاس افرا – استادیار گروه علوم و صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط

چکیده:

این تحقیق با هدف ارزیابی ویژگیهای کاغذ حاصل مخلوطی از خمیر سودای باگاس، الیاف بلند وارداتی و مواد پرکننده انجام شد. با توجه به کمبود منابع لیگنوسلولزی چوبی در سطح کشور و توسع و مزارع زیر کشت نیشکر استفاده از این ضایعات کشاورزی و روش بهبود کاغذهای حاصل از آن مورد ارزیابی قرار گرفت. لذا با استفاده از ۰۸ % خمیر باگاس ۲۰درصدخمیر الیاف بلند وارداتی و سطح ۰۸ % دو ماده معدنی کائولین و زئولیت بهعنون پرکتتده اقدام به ساخت کاغذهای دستساز شد و خواص مقاومتی و نوری آنها اندازهگیری شد. نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایجنشان داد که با توجه به ماندگاری مواد معدنی در کاغذ حاصله، مقاومتها بهجز مقاومت عبور به هوا در تیمار کربنات کلسیم در حضور پرکنندهها نسبت به کاغذ بدون استفاده از پرکننده کاهش یافت و صفت روشنایی بهبود و ماتی درتیمار زئولیت افزایش یافت. نتیایج این تحقیق نشان داد میتوان با توجه به کمبود چوب و منابع چوبی با استفاده از منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی ماند ضایعات کشاورزی در تولید کاغذ چاپ و تحریر اقدام نمود همچنین برای بهبود خصوصیات نوری آن استفاده از پرکندههای معدنی میتواند اثرگذار باشد.