سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
اردوان کمالی – استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نجمه حاج سیدعلی خانی – کارشناس ارشدتحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور فراهم نمودن آگاهیهای بنیادین برای تثبیت بیولوژیک ماسه زارهالا زم اسا کهتعداد رویشی آنها ازطریق بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی تعیین شوددراینتحقیق ابتدا از روی نقشه توپوگرافی ۱/۲۵۰۰۰ و با استفاده از تصاویر و عکسهای موجود شنزارها و مناطق بیابانی را مشخص کرده و سپس اطلاعات موجود را برروی زمین تطبیق دادیم سپس ارتفاع محل پوشش گیاهی نوع و مورفولوژی تپه ها تعیین و ثبت گردید و از شنزارهای هرمنطقه نمونه برداری انجام شد نمونه ها از هر تپه شامل سه بخش بود جلو میان و انتهای تپه و نمونه ها با هم مخلوط و دو نمونه جداگانه مرکب به وزن چهارکیلوگرم برای انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی خاک به آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی بخش آب و خاک ارسال گردید و همچنین یک کیلوگرم نمونه هم برای انجام آزمایشات مینرالوژی به آزمایشگاه موسه جنگلها و مراتع ارسال گردید سپس با استفاده از ترسیم گلباد نزدیک ترین ایستگاه منطقه و با انام بازدیدهای صحرایی و بررسی تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی و تصاویر google earth اشکال و شکلهای مورفولوژی مناطق استان تعیین و روی نقشه روقومی واحدها جدا و مشخص گردید و همچنین با بازدیدهای صحرایی اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی یادداشت برداری گردید و مساحتهای شنزارها اشکال ناهمواری درجهت باد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و دانه بندی تعیین گردید