سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محسن بنی اسدی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نجمه حاج سیدعلی خانی – کارشناس ارشدتحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

این پژوهش به منظور تعیین اشکال نا همواریهای ماسه ای و تعیین خصوصیات فیزیکی شییمیایی ومینرال.ژی تپه –های ماسه ای شهداد انجام شد. به همین منظور با استفاده از عکس های هوایی )مقیاس ۱:۴۰۰۰۰ ( وتصیاویر ماهواره ای( google earth ( و )مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ ( و بازدید های صحرایی و تعیین موقعیت مکانی تپه های ماسه ای استان جدود بندی شدند سپس اشکال نا همواریهای ماسه ای برای هر منطقه مشخص شد بطوریکه هر شکل ماسه ای یک واحد مجزابر روی نقشه بوجود آورد . در ادامه سعی شد یک نمونه ماسه از هر وادد های مجزا شده بر روی نقشه برداشت و برای تعیین خصوصیات فیزیکی شیمیایی شامل – PH ، EC ، آهک ، گچ و بافت خیا بیه آزمایشی اه منتقل شد . هم چنین خصوصیات مینراوو یکی شامل گرانومتری دانه ها پس از عبور ۱۰۰ گرم نمونه ماسه از الک های استاندارد و تحلیل نتایج بااستفاده از نرم افزار Grade state انجام شد. در نهایت مشخص شد که مسادت تپه های ماسه ای شهداد ددود ۹۰۸۹۱٫۴۲ هکتار مباشدشکل های بارخان، تپههای عرضی، نبکا بارخان ناقص و کامل پهنه ماسه ای می باشند نتایج خصوصیات فیزیکیی شییمیایی نشیان داد درصد از شنزارهای شور و درصد فاقد محدودیت رویش از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هستند نتایج دانه بندی نیز حکی -است که بیشتر منشاء تپه ها ان از روی ) آبرفته ،کوهرفتها و کویر نمکی ( است