سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده گوهردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
امیر سعدالدین – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید اونق – استاد گروه مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
علی نجفی نژاد – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کیفیت آب یکی از مسائل مهم درمدیریت منابع آب می باشد دراین خصوص شناخت مهمترین پارامترهای کیفی اب اهمیت زیادی دارد یکی از معیارهایی که با روشی ساده و براساس اطلاعات کیفی وضعیت رودخانه را نشان میدهد شاخص کیفیت آب می باشد که یک دید کلی نسبت به روند چگونگی تغییرات الودگی ارائه می دهد دراین تحقیق شاخص WQI به منظور ارزیابی و پهنه بندی کیفی آب روددخانه چهل چای واقع در حوضه رودخانه گرگانرود استانگلستان استفاده شده است همچنین با استفاده از مدل رگرسیون روابط بین پارامترها و تغییرات آنها مورد بررسی قرارگرفت. پارامترهای انتخابی دراین تحقیق کاتیونهای اصلی Na+,Ca+2 , Mg+2 انیونهای اصلی SO4 ,HCO3-2وCL-1 و برخی خصوصیات فیزیکی ا زجمله سختی کل هدایت الکتریکی درجه اسیدی و میزان باقیمانده خشک می باشند که در طول سالهای ۵۰-۸۷ اندازه گیری شده است در صورتی که حداکثر مطلوب مدنظر باشد کیفیت اب رودخانه ضعیف تا خوب براورد شده و درصورت مصرف به عنوان اب شرب نیازمند اقدامات بهبود کیفیت می باشد.