سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن کاظم پورلیاسی – استادیار پژوهشی پژوهشگاه نیرو
مصطفی خانمحمدی – رئیس بازرسی مکانیک شرکت پتروشیمی شازنداراک

چکیده:

کورههای رفورمر در صنایع پتروشیمی برای تولید ئیدروژن استفاده میشوند. مهمترین قطعات این کورهها لولههای تشعشعی هستند که به دلیل شرایط دمایی و فشار از فولادهای آستنیتی گریدHP ساخته می شوند که دارای خواص استحکام گسیختگی-خزشی و مقاومت به خوردگی خوبی میباشنددر این مقاله به ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده لوله ریختگی کوره رفورمر از جنسCr 35 Ni-Nb (HP-40Nb)25 یک واحد پتروشیمی داخل کشور پرداخته شده است. برای این منظور از روش تعیین سطح آسیب و دیاگرام لارسون- میلر استفاده شده است. سطح آسیب به روش متالوگرافی با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسوپ الکترونی روبشیSEM) انجام تعیین شد. نمونههایی از لوله با ساعت کارکرد حدود ۱۲۰۰۰۰ ساعت تهیه شده و آزمون گسیختگی تنشی در درجه حرارتهای ۹۰۰ تا ۱۰۴۰ و تنش ۲۰ تا۳۰MPa بر روی آنها انجام گرفت. تغییرات ریزساختاری بااستفاده ازSEM مورد بررسی قرار گرفت. لوله نمونه حاوی لایههای اکسید در سطوح داخلی و خارجی، کاربیدهای شبکهای و حفرههای منفرد و جهتدار است. عمر لوله بر اساس نتایج بررسی ساختاری، آزمون تنش- گسیختگی و دیاگرام لارسون- میلر تخمین زده شد. نتایج حاصله از بررسی ساختاری دارای ضریب اطمینان بالاتری می باشد