سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسون پرهیزگار – پژوهشگاه نیرو
مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
داوود محمدی – پژوهشگاه نیرو
علی مهدیخانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در چند دهه اخیر، بهرهبرداری از مقره های کامپوزیتی (و بخصوص سیلیکونی) در مناطق با شدت آلودگی زیاد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مقره های کامپوزیتی سیلیکون رابر علی رغم مزایای بسیار، معایبی نظیر پیری، ناشناخته بودن طول عمر مفید و دشواری تشخیص مقره های معیوب نیز دارند. پیرشدگی که باعث فرسایش مقره یا تخلیه الکتریکی تحت شرایط آلوده و در ولتاژ نامی خواهد شد، به عنوان دلیل اصلی خطاها و معایب ثبت شده از مقره های غیر سرامیکی مطرح می باشد. لذا این مقره ها بایستی به صورت برنامه ریزی شده و اصولی مورد ارزیابی و تعیین وضعیت و نیز تخمین عمر قرار گیرند تا به موقع و قبل از رخداد خطا، تعمیرات پیشگیرانه مناسب انجام گیرد . این مق اله مربوط به پروژه تحقیقاتی میدانی مقره های پلیمری رده انتقال در استان هرمزگان با کار فرمایی شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان می باشد. در این مقاله با توجه به ماهیت الکتریکی و مکانیکی مقرهها، به ذکر آزمونهای مخرب و غیر مخرب ارزیابی وضعیت و پیر سازی انجام شده بویژه آزمون مه نمکی و مه تمیز و بررسی نتایج این آزمونها پرداخته می شود.