سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور برافراشته – دانشجوی کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
سهیلا رضایی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
عبدالعظیم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرا
سید عبدالعظیم سادات – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

هدف : هدف ارزیابی وضعیت موجود مدیریت مواد زاید دندانپزشکی های سطح شهر یاسوج در سال ۱۳۸۸ بود . مواد و روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی ، مقطعی بود. جامعه مورد را کل مطب های دندانپزشکی خصوصی و کلنیک های دندانپزشکی در سطح شهر یاسوج تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها چک لیستی حاوی ۲۵ سئوال بود که با مراجعه حضوری ، مصاحبه و مشاهده تکمیل گردید . در نهایت نتایج حاصل توسط نرم افزار ۱۲/۵ spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها : نتایج این مطالعه نشان داد که در ۶۴ % از مطب های دندانپزشکی برنامه ای جهت کاهش تو لید زباله وجود ندارد . در ۸۳ % از مطب ها تفکیک و جداسازی زباله انجام می شود . ۹۰۱% از آمالگام کنده شده از دندان بیمار مستقیما وارد سیستم فاضلاب رو می شود. بحث و نیجه گیری : طبق نتایج این مطالعه می توان گفت که وضعیت مدیریت مواد زائد دندانپزشکی در سطح یاسوج از وضیعت مطلوبی برخوردار نمی باشد . لذا آموزش دندانپزشکی و وضع قوانین مرتبط برای کنترل زائدات می تواند گامی موثر در مدیریت بهینه زباله های دندانپزشکی باشد.