سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم اسدیان – دانشگاه علوم کشاورزیو منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی –
محمدرضا پورمجیدیان –
اصغر فلاح –

چکیده:

مطالعه حاضر بمنظور بررسی وضعیت رویشی در دو توده جنگلکاری شده کاج سیاه و زبان گنجشک واقع در جنگل الندان – ساری انجام شد برای محاسبه مشخصه های رویشی قطر برابر سینه تمام درختان با استفاده از ۶ پلات ۲۰*۲۰ متری اندازه گیری گردید پس ازوارد کردن داده ها در محیط نرم افزار SPSS 16.0 و پس از حصول اطمینان از نرمالبودن داده ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل مشاهده شد که مشخصه های رویشی میانگین قطر رویش قطری و رویش سطح مقطع در توده کاج سیاه علیرغم جوان تر بودن آن بیشتر از توده زبان گنجشک بوده است p<0.01 ازنتایج این تحقیق چنین استنباط می شود که آگاهی از حد موفقیت گونه های مورد بررسی و نیز بررسی عوامل احتمای موثر برخصوصیات کمی و کیفی این گونه ها نقش مهمی در افزایش موفقیت جنگلکاری آینده با استفاده از این گونه ها درمناطق مشابه خواهد داشت.