سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی حسنی کاخ – کارشناس ارشد کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
امین گهرگزی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده:

دانش ابزار قدرتمندی است که روز به روز در حال توسعه و تغییر است؛ کنترل و مدیریت دانش نیازمند کسب مهارتهای ویژهای است وبه تناسب نوع فعالیت سازمانها، این مهارتها با یکدیگر متفاوت هستند. یکی از این سازمانها که وجود آن در جامعه از اهمیت ویژهایبرخوردار است، دادسرا و به طور کلی دستگاه قضایی میباشد. دستگاه قضایی به علت اهداف والا و مقدس خود که همانا حفظ عدالت وحقوق شهروندان در تمام عرصه های حقوقی است، باعث گردیده تا در مقایسه با سایر نهادهای دولتی نقش مهم و بسزایی را بر عهده گرفته باشد. نخستین گام در جهت پیادهسازی مدیریت دانش در یک سازمان، ارزیابی وضعیت موجود مدیریت دانش میباشد. از این روهدف پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت مدیریت دانش قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان میباشد. در این راستا، از پرسشنامهاستاندارد سازمان بهره وری آسیا APO برای ارزیابی استفاده گردید و این پرسشنامهها بین بازپرسان، دادیاران و مدیران دفاتر شعب دادسرا به عنوان کارشناسان قضایی توزیع شدند و براساس امتیازات حاصله دادهها مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان آغاز شده و به گونهای موثر بکار گرفته شده است