سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محدثه طالبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین رضا کمالیان – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

به دلیل نقش انکار ناپذیر دانش در ایجاد انواع نوآوری، سازمانها باید درپی مدیریت موثر آن باشند. مدیریت دانش در واقع تلاش برای ایجاد، به دست آوردن، ذخیره، تسهیم و بکارگیری دانش مورد نیاز است که ار طریق افزایش تعاملات اجتماعی، تسهیم تجربه، یادیگری سازمانی، حجم دانش، ایجاد فرصت و اطمینان سازمانی بسترهای لازم را برای نوآوری سازمانی بوجود می آورند. از این رو این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت دانش در سازمان تامسن اجتماعی که نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور ایفا می کند، میپردازد. این پژ<هش از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه ۱۶ سوالی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون T تک نمونه ایی تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت دانش در این سازمان تا حدودی اثر بخش است. چنین اقداماتی می تواند باعث ایجاد نوآوری شوند.