سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محدثه طالبی زاده – دانشجوی کارافرینی

چکیده:

به دلیل نقش انکارناپذیردانش درایجاد انواع نوآوری سازمان ها بایددرپی مدیریت موثر آن باشند مدیریت دانش درواقع تلاش برای ایجاد به دست آوردن ذخیره تسهیم و بکارگیری دانش مورد نیاز است که ازطریق افزایش تعاملات اجتماعی تسهیم تجربه یادگیری سازمانی حجم دانش ایجاد فرصت و اطمینان سازمانی بسترهای لازم را برای نوآوری سازمانی بوجود می آورند از این رو این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت دانش درسازمان تامین اجتماعی که نقش مهمی درتحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور ایفا می کند می پردازد این پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی است داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه ۱۶سوالی با استفاده ازنرم افزار spss و ازمون T تک نمونه ایی تحلیل گردید نتایج پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت دانش دراین سازمان تاحدی اثربخش است چنین اقداماتی میتواند باعث ایجاد نوآوری شوند.